W ramach Studium Regionalnego w dniu 13 października 2020 roku o godz.16.00 w Muzeum Okręgowym w Sieradzu odbyło się spotkanie z kustoszem Anną Piestrzeniewicz. Tematem wykładu było budownictwo obronne w świetle źródeł pisanych do poł. XIII w.

Wczesnofeudalne budownictwo obronne należy do tej dziedziny kultury materialnej, którą można z powodzeniem badać w oparciu o dwie grupy źródeł: pisanych i archeologicznych. W źródłach pisanych, oświetlających dzieje państwa polskiego stosunkowo często znaleźć można wzmianki mówiące o rozmaitego rodzaju umocnieniach. Są one zazwyczaj bardzo lakoniczne i przypadkowe, niemniej jednak pozwalają uzupełnić i skontrolować obraz powstały w wyniku archeologicznych badań terenowych. Na uwagę zasługują przede wszystkim te wzmianki w źródłach, które oświetlają nam sam proces wznoszenia umocnień oraz pozwalają poznać elementy konstrukcji obronnych, które raczej nie są uchwytne dla archeologa, a więc wieże, blanki, bramy. Cenne są też wzmianki o organizacji i czasie trwania prac budowlanych. Inne wiadomości są potwierdzeniem znanych dobrze archeologom z wykopalisk faktów. Dla zebrania materiału prelegentka dokonała kwerendy źródeł pisanych pochodzących z przedziału czasowego pomiędzy połową X w i połową XIII w i dotyczących państwa polskiego. Zdecydowanie najwięcej informacji zawierały źródła narracyjne. Wśród nich najbardziej wartościowe okazały się Kroniki polskie pióra Anonima tzw. Galla oraz mistrza Wincentego.