W czwartek 05 grudnia 2019 r., Muzeum Okręgowe w Sieradzu  było gospodarzem spotkania w trakcie, którego prezes Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej Stefania Gąsiorowska wygłosiła wykład o „Historii spółdzielczości”. Kolebką ruchu spółdzielczego była w  XIX wieku Anglia. W roku 1843 w miejscowości Rochdale powstała jedna z pierwszych spółdzielni. Była to spółdzielnia o profilu spożywczym. W wielu krajach ówczesnej Europy min. Francji, Belgii czy Skandynawii, socjaliści budując gospodarkę spółdzielczą uważali ją za metodę zbudowania alternatywy dla kapitalizmu. Kiedy na zachodzie Europy ruch spółdzielczy ogarniał coraz to większe kręgi społeczeństw miast i wsi, Polska była rozdzielona pomiędzy trzy zaborcze potęgi Rosji, Niemiec i Austrii. Zaborcy realizowali politykę wynaradawiania ludności polskiej, ograniczając jej stan posiadania, a także tłumiąc wszelką pracę społeczno – narodową . I właśnie w tym trudnym okresie na ziemie polskie po raz pierwszy  zaczęły docierać idee spółdzielczości. Stały się one podstawą do organizowania samoobrony gospodarczej oraz samopomocy wśród ludności polskiej ale nade wszystko stały się  bardzo ważnym czynnikiem w obronie przed uciskiem narodowym i społecznym. Za ojca ruchu spółdzielczego w Polsce uważa się Stanisława Staszica (1755-1826), reformatora, działacza społecznego i politycznego, który walczył o postępowe reformy społeczne. W roku 1811 w ramach swej działalności utworzył „Hrubieszowskie Towarzystwo Rolnicze. Duże zasługi dla krajowej spółdzielczości miała również osoba Mariana Rapackiego, działacza spółdzielczego i niepodległościowego, teoretyka ruchu spółdzielczego oraz prezesa Związku Spółdzielni Spożywców RP „Społem”. Fakt ten wymaga szczególnego podkreślenia, ponieważ to w Sieradzu 7  lutego 1884 miały miejsce narodziny Mariana Rapackiego . Dopełnieniem wykładu Pani prezes Gąsiorowskiej był kilkuminutowy film „ Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa – Wczoraj i Dziś”. Historia spółdzielni rozpoczyna się w dniu zarejestrowania, 10.04.1959 r. w Sądzie Powiatowym w Sieradzu. Jednak  29.09.1965 r. postanowieniem Sądu Powiatowego w Sieradzu, ze względów organizacyjnych i finansowych w struktury SSM włączono Spółdzielnię Robotniczą DZIEWIARZ, utworzoną  6.09.1958 r. Dlatego z uwagi na ten fakt tą datę przyjmuje się za początek funkcjonowania Spółdzielczości Mieszkaniowej na terenie miasta Sieradza. Doceniając wkład Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w gospodarczy i społeczno-kulturalny rozwój miasta Rada Miasta Sieradza wyróżniła Spółdzielnię w 1998 r. z okazji jubileuszu 860-lecia miasta honorowym tytułem „zasłużony dla Miasta Sieradza”.