W miniony czwartek, 30 czerwca 2016 r., w ramach Studium Regionalnego odbyło się kolejne spotkanie z cyklu: wybitni mieszkańcy ziemi sieradzkiej. Tym razem bohaterem spotkania była wybitna regionalistka i etnografka sieradzka końca XIX i pocz. XX wieku. Ziemianka, urodzona  w 1866 roku, w podsieradzkim Smardzewie, przeprowadzała, w latach 1885 – 1904, wywiady zarówno z ludźmi pracującymi we dworze, jak i z mieszkańcami, otaczających Wróblew wsi sieradzkich.. Ich opracowania przedstawiała w ówczesnej prasie regionalnej takiej jak „Kaliszanin”, „Gazeta Kaliska”, „Kronika Piotrkowska” czy „Ziemia Sieradzka”a następnie w najpoważniejszych ówczesnych czasopismach etnograficznych: w „Wiśle” i „Ludzie”, wychodzących na ziemiach polskich. Była też poetką i nowelistką, i jedną z bardziej znaczących działaczek społecznych, przede wszystkim zaś ogromną polską patriotką, przepowiadającą w swojej twórczości rychłe oswobodzenie ziem polskich z jarzma niewoli. Cieszyła się ogromnym szacunkiem, tak, że kiedy zmarła w 1941 roku, Niemcy nie przeszkadzali w zorganizowaniu uroczystego pogrzebu przez mieszkańców Smardzewa.