Dostępność architektoniczna i informacyjno-komunikacyjna

Muzeum Okręgowe w Sieradzu informuje o możliwości zgłaszania braku dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej.

Kiedy można zgłosić brak dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej

Brak dostępności można zgłosić, gdy instytucja nie spełnia ustawowych wymagań minimalnych w zakresie:

 • dostępności architektonicznej: zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków; instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych; zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy; zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego; zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób;
 • dostępności informacyjno-komunikacyjnej: obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje; instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia; zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania; zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku.
Kto może zgłaszać brak dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej

Każdy ma prawo poinformować Muzeum Okręgowe w Sieradzu o braku dostępności, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy może złożyć wniosek o zapewnienie dostępności, po wykazaniu interesu faktycznego.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy mogą złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności, gdy Muzeum nie zapewni dostępności:

 • w sposób i w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (podstawowe załatwienie sprawy) albo
 • w sposób i w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku (w terminie wydłużonym) albo
 • z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności.
Jak zgłaszać brak dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej

Brak dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej można zgłosić na trzy sposoby – w zależności od osoby, która zgłasza brak dostępności oraz wcześniej podjętego postępowania.

Sposoby zgłaszania braku dostępności:

1.       Wniosek

Wniosek ma zawierać:

 1. dane kontaktowe wnioskodawcy,
 2. bariery utrudniające lub uniemożliwiające dostępność w zakresie  architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
 3. sposób kontaktu z wnioskodawcą,
 4. preferowany sposób zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Termin realizacji:

 • Bez zbędnej zwłoki – nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.
 • Wydłużony termin realizacji – nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.
  Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności, to Muzeum niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.
 • Rozwiązanie alternatywne – gdy Muzeum nie może zapewnić dostępności w zakresie określonym we wniosku, wówczas musi zaproponować rozwiązanie alternatywne oraz dołączyć uzasadnienie.

Aby złożyć wniosek:

 1. Pobierz i wypełnij formularz- WNIOSEK o zapewnienie dostępności
 2. Wypełniony formularz przekaż nam w wybrany sposób:
  • wyślij na adres e-mail: mos@pro.onet.pl
  • wyślij listownie: Muzeum Okręgowe w Sieradzu, ul. Dominikańska 2, 98-200 Sieradz
  • przynieś do Muzeum do Działu Administracji w godz. 8.00-15.00
2. Skarga

Jeśli Muzeum nie zapewni dostępności:

 1. w sposób i w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (podstawowe załatwienie sprawy) albo
 2. w sposób i w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku (w terminie wydłużonym) albo
 3. z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności,

wnioskodawca może złożyć skargę na brak dostępności.

Skargę na brak dostępności składa się:

 • do Prezesa Zarządu PFRON
 • w terminie 30 dni od dnia upłynięcia terminu od dnia złożenia wniosku (w przypadku 1 i 2) albo upłynięcia termonu od dnia otrzymania zawiadomienia (w przypadku 3).

Skarga powinna zawierać:

 • dane kontaktowe wnioskodawcy,
 • kopię wniosku o zapewnienie dostępności.

Dostępność cyfrowa

Muzeum Okręgowe w Sieradzu informuje o możliwości zgłaszania braku dostępności cyfrowej.

Kiedy można zgłosić brak dostępności cyfrowej

Brak dostępności cyfrowej można zgłosić, gdy strona internetowa Muzeum Okręgowego w Sieradzu nie spełnia minimalnych wymagań ustawowych

Kto może zgłosić wniosek z żądaniem zapewnieniem dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo wystąpić do Muzeum Okręgowego w Sieradzu z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej.

Jak zgłaszać brak dostępności cyfrowej

Brak dostępności cyfrowej można zgłosić na dwa sposoby – w zależności od wcześniej podjętego postępowania.

Sposoby zgłaszania braku dostępności cyfrowej:

1. Wniosek

Do Muzeum można wystąpić z wnioskiem zapewnienia:

 •  dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej albo elementu strony internetowej w tym elementów wymienionych w ustawie jako wyłączenia (art. 3 ust. 2) oraz elementów niedostępnych cyfrowo na podstawie art. 8 ust. 1
 • dostępu alternatywnego elementu strony

Wniosek ma zawierać:

 • dane kontaktowe wnioskodawcy,
 • wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowej, które mają być dostępne cyfrowo,
 • sposób kontaktu z wnioskodawcą,
 • alternatywny sposób dostępu (jeśli dotyczy).

Termin realizacji:

 • Bez zbędnej zwłoki – nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.
 • Wydłużony termin realizacji – nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.
  Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe w terminie 7 dni od dnia złożenia żądania zapewnienia dostępności cyfrowej, Muzeum niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.
 • Rozwiązanie alternatywne – gdy Muzeum nie może zapewnić dostępności zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach i musi zaproponować rozwiązanie alternatywne.
 • Odmowa zapewnienia dostępności – jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej zgodnie z żądaniem wiązałoby się z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

Aby złożyć wniosek:

 1. Pobierz i wypełnij formularz – WNIOSEK zapewnienia dostępności cyfrowej
 2. Wypełniony formularz przekaż nam w wybrany sposób:
 • wyślij na adres e-mail: mos@pro.onet.pl
 • wyślij listownie: : Muzeum Okręgowe w Sieradzu, ul. Dominikańska 2, 98-200 Sieradz
 • przynieś do Muzeum do Działu Administracji w godz. 8.00-15.00
2. Skarga

Jeśli Muzeum nie zapewni dostępności:

 1. w sposób i w terminie 7 dni od dnia złożenia żądania (podstawowe załatwienie sprawy) albo
 2. w sposób i w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia żądania (w terminie wydłużonym) albo
 3. z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności,

wnioskodawca może złożyć skargę na brak dostępności.

Skargę na brak dostępności składa się:

 • do Muzeum Okręgowego w Sieradzu na adres:

e-mail: mos@pro.onet.pl

lub listownie: : Muzeum Okręgowe w Sieradzu, ul. Dominikańska 2, 98-200 Sieradz

 • w terminie 30 dni od dnia upłynięcia terminu od dnia złożenia żądania (w przypadku 1 i 2) albo upłynięcia terminu od dnia otrzymania zawiadomienia (w przypadku 3).

Skarga powinna zawierać:

 • dane kontaktowe wnioskodawcy,
 • kopię wniosku żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.