Projekt „Domowe lekcje historii”  adresowany jest głównie do dzieci i młodzieży z terenu miasta i powiatu. Ma na celu zachęcenie uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych, zuchów i harcerzy oraz członków innych szkolnych organizacji, do poszukiwania świadectw historii we własnych domach.

Dla ułatwienia poszukiwań na stronie internetowej Muzeum w zakładce DOMOWE LEKCJE HISTORII zostały umieszczone wykazy nazwisk sieradzan: biorących udział w wojnie obronnej 1939 roku czy w Powstaniu Warszawskim, więźniów obozów koncentracyjnych oraz członków I sieradzkiej drużyny harcerskiej im. Ks. Józefa Poniatowskiego, a także członków Ogniowej Straży Pożarnej i przedwojennych sieradzkich przedsiębiorców.

Pragniemy aby młodzi przejrzeli te wykazy i jeśli znajdą w nich kogoś ze swojej rodziny, przy pomocy rodziców i dziadków zebrali jak najwięcej informacji na jego temat, jak najwięcej pamiątek i dokumentów po nim, aby można było napisać jego biografię i pokazać jego zasługi dla naszego miasta, powiatu i kraju.

Jako Muzeum będziemy prosić aby zebrane pamiątki, dokumenty i fotografie przekazać do zbiorów Muzeum lub udostępnić je tylko do zeskanowania. Tak, by w Muzeum powstał zbiór dokumentów dotyczących tych, którzy temu miastu, tej ziemi wiernie służyli, przyczyniając się swą pracą i wiedzą do jej systematycznego rozwoju.

Szczególnie zależy nam bardzo na udokumentowaniu działalności harcerskiej. Pragnęlibyśmy bowiem przygotować i wydać historię sieradzkiego harcerstwa. Stąd  w tym momencie apelujemy także do starszych sieradzan, którzy w przeszłości działali w harcerstwie, aby pomogli młodym przeszukać domowe archiwa, w szufladach, w piwnicach i na strychach, w poszukiwaniu harcerskich pamiątek, dokumentów i fotografii z zuchowych obietnic, harcerskich przyrzeczeń i instruktorskich zobowiązań, z harcerskich obozów i codziennej  działalności zuchowych gromad i harcerskich drużyn… Ich przekazanie do Muzeum lub udostępnienie ich do zeskanowania, pozwoli na poszerzenie naszej wiedzy na temat harcerstwa i na przyśpieszenie opracowania monografii sieradzkiego harcerstwa.

Cel projektu:

Celem bezpośrednim projektu jest promowanie postaw patriotycznych i wzorców obywatelskich oraz budowanie poczucia więzi społecznych w przestrzeni „małych ojczyzn” poprzez upowszechnianie wiedzy historycznej o Sieradzu i jego mieszkańcach.

Cel pośredni

  • popularyzacja dziejów „małej ojczyzny”
  • zgromadzenie wiedzy na temat materiałów historycznych związanych z Sieradzem znajdujących się w posiadaniu mieszkańców Sieradza
  • ochrona i zabezpieczenie zgromadzanych zabytków dla przyszłych pokoleń

Zakładane rezultaty:

Rozbudzenie wśród młodzieży własnej świadomości historycznej. Ochrona i zabezpieczanie zabytków dla przyszłych pokoleń.  Zgromadzenie wiedzy na temat materiałów historycznych związanych z Sieradzem znajdujących się w posiadaniu mieszkańców miasta, mogących stanowić cenne źródło informacji dla badaczy przeszłości i dla Muzeum Okręgowego w Sieradzu.

Indeksy osobowe sieradzan:

Sieradzanie w wojnie obronnej

Sieradzanie – więźniowie obozów koncentracyjnych

Sieradzanie w Powstaniu Warszawskim

Członkowie Czynni STRAŻY OGNIOWEJ OCHOTNICZEJ w SIERADZU 1883 – 1895, 1928

Reklama i promocja w przedwojennym Sieradzu 

Lista członków Pierwszej Sieradzkiej Harcerskiej Drużyny im. Ks. Józefa Poniatowskiego, z lat 1917 – 1934