PROPOZYCJE LEKCJI MUZEALNYCH

Dział Etnografii


 • “Kultura ludowa regionu sieradzkiego”
 • Budownictwo drewniane Polski Środkowej.
 • Tkanina i sieradzki strój ludowy.
 • Tradycje sieradzkiego garncarstwa ludowego.
 • Współczesna rzeźba i malarstwo ludowe regionu.
 • Zwyczaje doroczne w oparciu o obchody Świąt Roku Liturgicznego.
 • Zwyczaje rodzinne na przykładzie wesela sieradzkiego.
 • Wypiek chleba.
 • Wyrób masła i sera.
 • Plecionkarstwo.
 • Wycinanka ludowa.
 • Kiszenie kapusty.
 • Dawne zajęcia gospodarskie.

Dział Archeologii


 • Pradzieje ziem polskich.
 • Pradzieje i wczesne średniowiecze okolic Sieradza.
 • Początki człowieka.
 • Starożytny Egipt.
 • Starożytna Grecja.
 • Starożytny Rzym.

Dział Sztuki


 • Kultura i sztuka epoki renesansu z uwzględnieniem regionu sieradzkiego i rodzimych twórców.
 • Kultura i sztuka epoki baroku z uwzględnieniem regionu sieradzkiego i rodzimych twórców.
 • Kultura sarmacka z uwzględnieniem regionu sieradzkiego i rodzimych twórców.
 • Dwór i salon dworski jako ośrodki kultury i życia patriotycznego w dobie zaborów (na przykładzie wybranych dworów Sieradzczyzny).
 • Sylwetka artystyczna Zygmunta Andrychiewicza.
 • Historia filmu polskiego.
 • Powszechna historia filmu.

Biblioteka Naukowa


 • Regionalia w bibliotece.
 • Biblioteka muzealna instytucją gromadzącą źródła informacji.
 • Sieradz w świetle źródeł historycznych.
 • Wyszukiwanie informacji bezpośredniej na zadany temat, przy wykorzystaniu bibliografii znajdujących się w bibliotece.
 • Historia książki.

Dział Historii


 • Powstanie styczniowe w regionie sieradzkim.
 • Życie codzienne w średniowieczu.
 • Średniowieczny Sieradz. Historia i zabytki.
 • Sieradzanie w bitwie pod Grunwaldem.
 • Regionaliści sieradzcy XIX – XX w.
 • Powiat sieradzki w okresie okupacji hitlerowskiej

Dział Oświatowy


 • Glina, naczynie i jego historia – na podstawie wystawy “Życie ludzi w pradziejach”.
 • Znak aptekarstwa i farmacji – zabawa plastyczna.
 • Praca w aptece – na podstawie wystawy “Apteka staromiejska w Sieradzu”.
 • Malujemy portrety – na podstawie ekspozycji portretu sarmackiego.
 • Gliniana zabawka – na podstawie wystawy “Kultura wsi sieradzkiej z początku XX w.”
 • Kolory stroju sieradzkiego – na podstawie wystawy “Kultura wsi sieradzkiej z początku XX w.”