Głównym założeniem działu jest promocja wielostronnej działalności Muzeum i jego zbiorów poprzez różnorodne formy pracy edukacyjno – kulturalnej, organizowanie konkursów i zajęć dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz oprowadzanie wycieczek po ekspozycjach muzealnych. Dział ten także prowadzi archiwum i statystyki działalności Muzeum, urządza wystawy oświatowe, wykonuje oprawę plastyczną wystaw, zaproszeń, plakatów oraz wydawnictw muzealnych i zajmuje się ich dystrybucją. Ponadto pełni funkcję informacyjną i koordynującą pracę edukacyjną poszczególnych działów w Muzeum oraz jest łącznikiem ze szkołami i placówkami kulturalno – oświatowymi. Muzeum jest placówką także uczącą, wychowującą, a jednocześnie spełnia pomocniczą rolę w procesie dydaktycznym realizowanym przez szkoły. Popularyzacja zaś wiedzy o własnym regionie przyczynia się niewątpliwie do pogłębienia przywiązania do swojego miasta.

Jedną z form działalności Muzeum, służącą upowszechnianiu wiedzy są wystawy stałe, czasowe oraz wystawy objazdowe. W Muzeum w Sieradzu są następujące wystawy stałe: Życie ludzi w pradziejach, Sieradz w średniowieczu, Portret szlachecki i rzemiosło artystyczne, Apteka staromiejska w Sieradzu, Regionaliści sieradzcy XIX – XX w., Kultura wsi sieradzkiej z początku XX wieku. Celem tych ekspozycji jest ukazanie historii, kultury, sztuki oraz życia codziennego Sieradza i okolic. Wystawy te są stałym elementem dla zwiedzających, mającym również swoje zaplecze edukacyjne w postaci różnorodnych zajęć, lekcji i warsztatów przybliżających ich tematykę wielu grupom wiekowym. Autorką scenariusza pierwszej stałej wystawy muzealnej z roku 1961, obrazującej dzieje Sieradza i sieradzkiego była Zofia Neymanowa.

Obok wystaw stałych Muzeum organizuje i wypożycza wystawy czasowe. Mają one podwójne znaczenie. Pokazują zbiory Muzeum nie eksponowane na wystawach stałych, ale także zbiory i kolekcje innych placówek i osób prywatnych. Dzięki wystawom czasowym stali bywalcy Muzeum znajdą tu zawsze możliwość poszerzenia swojej wiedzy i zapoznania się z eksponatami z różnych dziedzin i stron Polski a także świata, dotąd nie prezentowanymi w Sieradzu. Do najciekawszych wystaw czasowych ostatnich dziesięciu lat należą:

Pieniądz w zbiorach Muzeum Okręgowego w Sieradzu (29.12 – 15.03.2006 r.). Wystawa prezentowała ponad 1200 monet i kilkadziesiąt banknotów ze zbiorów własnych. Podkreśla tradycje numizmatyczne w Sieradzu, które sięgają początków XIX w. Dzieło największych kolekcjonerów: Antoniego Pstrokońskiego, Józefa Stanisławskiego, Aleksandra Murzynowskiego i ks. Walerego Pogorzelskiego kontynuowane jest w Muzeum, czego przykładem była powyższa wystawa.

Z kulturą pozaeuropejską można było się zapoznać na wystawie Aborygeni w fotografii Jadwigi Hadryś (08.03 – 10.04.2007 r.) wypożyczonej z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Jadwiga Hadryś jest autorką fotografii ukazujących życie codzienne oraz wybrane aspekty ceremonii Aborygenów z osady Ramingning na Ziemi Arnhema. Wystawa skupiała się na ukazaniu mieszkańców osady i pobliskim krajobrazie. Szczególnie interesujące były zdjęcia przedstawiające obrzędy plemienne, wyplatanie koszyków czy wyrób instrumentu didjeridu. Otwarciu wystawy towarzyszył pokaz instrumentu didjeridu i prelekcja autora scenariusza, starszego kustosza Roberta Andrzeja Dula. Ekspozycję uzupełniały oryginalne eksponaty ukazujące świat dawnych symboli, wierzeń i kultury Aborygenów.

Ciesząca się dużym zainteresowaniem szczególnie najmłodszych zwiedzających była wystawa Zwierzęta polskich lasów i łąk (08.04 – 13.06.2010 r.) zorganizowana ze zbiorów Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. Na wystawie prezentowano faunę oraz tablice informacyjne przedstawiające wszystkie zaprezentowane gatunki zwierząt. Wystawa miała ciekawą oprawę plastyczną w formie dioramy obrazującej środowisko leśne i około leśne. Zorganizowano także warsztaty plastyczne dla najmłodszych, przybliżające im niektóre gatunki zwierząt.

Wystawą prezentującą wyniki archeologicznych badań ratowniczych Muzeum Okręgowego w Sieradzu była wystawa Baszków. Badania archeologiczne 2008 (03.12 – 31.01.2009 r.). Badania przeprowadzono ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków własnych Muzeum. Natrafiono na osadę kultury łużyckiej i ślady młodszej o kilkaset lat osady kultury przeworskiej. W gablotach prezentowano najciekawsze zabytki ceramiczne oraz metalowe. Na planszach znajdowały się zdjęcia z mapami oraz planami stanowiska archeologicznego a także fotografie dokumentujące prace wykopaliskowe. Wystawie towarzyszył folder informacyjny z mapą i fotografiami wybranych eksponatów.

Muzeum Okręgowe w Sieradzu współpracuje i wspiera artystów i twórców ludowych. Cyklicznie organizowany jest konkurs na sztukę ludową, cieszący się dużym zainteresowaniem twórców prezentujących takie dziedziny, jak: papieroplastyka, rzeźba, malarstwo, haft, plecionkarstwo, kowalstwo.  W związku z nim organizowane są wystawy pokonkursowe, prezentujące plon wszechstronnej twórczości zarówno uznanych artystów regionu sieradzkiego, jak i twórców nowych, których działania twórcze dopiero poznajemy. Dla upowszechniania kultury i sztuki ludowej w naszej placówce organizowane są także wystawy autorskie, obrazujące wieloletnie działania artystyczne twórców ludowych, np. wystawa Świat według Stanisława Korpy – 50 lat pracy twórczej (04.11 – 16.01.2011 r.). Prezentowano na niej głównie rzeźbę i malarstwo, w której sieradzki artysta celuje, ale również jego wycinanki. Stanisław Korpa jest twórcą znanym i cenionym, a jego wielobarwne prace znajdują się w muzeach w Sieradzu, Wieluniu, Toruniu, Łodzi, Krakowie i Warszawie. Charakterystycznym elementem zdobniczym prac Stanisława Korpy stały się motywy wycinanki i haftu sieradzkiego. Podobną wystawę autorską zorganizowano innym twórcom sieradzkiego, jak np. Józefie Chaładaj, zajmującej się haftem i papieroplastyką, czy nieżyjącemu już Jerzemu Kaczmarkowi, rzeźbiarzowi i malarzowi.

Ważnym celem edukacyjnej działalności wystawienniczej Muzeum jest przybliżanie sylwetek osób zasłużonych dla Sieradza. Przykładem może być wystawa Pod opieką Świętej Urszuli Ledóchowskiej (29.05. – 16.08.2009 r.) pokazująca sylwetkę Patronki miasta oraz jej dzieło, czyli działalność klasztoru sióstr Urszulanek w Sieradzu.

W ostatnim 2011 r. wyróżniającą się wystawą, nie tylko pod względem licznej frekwencji, ale także tematu jest Sieradz i okolice w obiektywie niemieckiego oficera Victora Beckera 1939 – 1940 (01.09 – 31.12.2011 r.). Victor Becker swój pobyt w Sieradzu dokumentował fotografiami. Jego zdjęcia obrazują życie codzienne w okupowanym Sieradzu i jego okolicach. Są one doskonałym materiałem pokazującym historię zaprezentowaną na ok. 250 zdjęciach. Wystawie towarzyszył folder przybliżający postać Victora Beckera.

Informując mieszkańców o działalności Muzeum dotyczącej pozyskiwania zbiorów i konserwacji, organizowane są również na bieżąco małe ekspozycje i wystawy, jak np. wystawa Andrychiewicz – odzyskany blask. Obrazy po konserwacji 2007 (20.12 – 31.02.2008 r.).

W Sieradzu działa Klub Kolekcjonera i Hobbysty oraz wielu regionalistów, posiadających pamiątki i zbiory dotyczące historii, kultury i sztuki sieradzkiego. Nasza placówka organizuje ekspozycje prezentujące powyższe zbiory. W ostatnich latach były to np.: Sieradzkie pamiątki Zenobii i Jana Matusiaków w zbiorach „Szkatuły Piórem Rzeźbionej” (26.05 – 31.08.2006 r.) czy ostatnia wystawa Nasza druga miłość. Zbiory Sieradzkiego Klubu Kolekcjonera i Hobbysty (09.02 – 01.04.2012 r.), ukazująca jedynie fragment bogatych kolekcji, których eksponowanie na naszych muzealnych salach zamierzamy kontynuować w najbliższych latach.

Kolejnym elementem działalności upowszechnieniowej Muzeum Okręgowego w Sieradzu, kierowanym głównie do dzieci i młodzieży szkolnej, są lekcje muzealne. Zajęcia te były prowadzone od 1976 r. w Muzeum. Najczęściej podejmowane tematy dotyczyły historii, kultury i sztuki regionu. Od kilkunastu lat mamy również propozycję dla najmłodszych w postaci zajęć interaktywnych czy warsztatów. Dzieci mogą na tych zajęciach zdobywać wiedzę przekazywaną przez pracownika Muzeum, ale także same doświadczać i odkrywać, współdziałając twórczo i bawiąc się.

Poza powyższą ofertą, pracownicy Muzeum przeprowadzają zajęcia na wcześniej uzgodnione, nie ujęte w spisie tematy z konkretnymi nauczycielami bądź opiekunami grup szkolnych i pozaszkolnych. Szkoły i placówki szkolno-wychowawcze chętnie uczestniczą w tych zajęciach. Podczas wakacji lub ferii korzystają z nich grupy kolonijne organizowane przez biura turystyczne. Dział Oświatowy na początku każdego roku rozprowadza informatory do szkół o proponowanych zajęciach a także o możliwościach szerokiej współpracy jak również organizuje spotkania dla nauczycieli informujące o propozycjach edukacyjnych Muzeum.

Systematycznie, od 1949 r. prowadzone są odczyty i prelekcje w Muzeum oraz poza nim. Mają one na celu zapoznanie z działalnością działów merytorycznych w oparciu o badania, zbiory czy wystawy. Podejmowane są również tematy dotyczące wystaw czasowych, prowadzone przez kuratorów, kolekcjonerów, regionalistów czy badaczy, dzięki którym owe wystawy powstały. Prelekcje te mają na celu przybliżenie tematyki i materiałów prezentowanych na ekspozycji. Kierowane są głównie do mieszkańców Sieradza i okolic. Przykładowo w 2007 r. zorganizowano cykl prelekcji pod nazwą „Czwartkowe spotkania z książką historyczną”, podczas których występowali autorzy książek poświęconych w całości lub fragmentach Ziemi Sieradzkiej.  Muzeum organizuje także odczyty poza placówką, np. w 2003 r. przeprowadzono ciekawą prelekcję dla Zduńskowolskiego Stowarzyszenia Oświatowego na temat badań archeologicznych w powiecie. W 2010 r. w sali Starostwa Powiatowego odbyła się prelekcja zorganizowana wspólnie z Powiatową Biblioteką Publiczną i Starostwem Powiatowym z prof. dr hab. Barbarą Koc, która opowiedziała o twórczości Władysława Stanisława Reymonta.

Elementem wzbogacającym prelekcje, lekcje, wystawy czy inne wydarzenia muzealne są filmy. W ostatnich latach organizowane były takie projekcje, jak:

– film o sieradzkich twórcach ludowych 2008 r.

Wesele Sieradzkie – projekcja podczas Nocy w Muzeum w 2008 r.

Sieradzkie owijoki – projekcja podczas Nocy w Muzeum w 2009 r.

Miałam szczęśliwe życie film poświęcony generał Elżbiecie Zawackiej (2009 r.)

– z okazji Wystawy Światowego Projektu Pokoju „Wieczna Miłość” (2010 r.) znanego artysty Wojciecha Siudmaka – film Poza horyzontem. Przedstawiał ideę pomnika, którego makieta była prezentowana na wystawie. Ma on być częścią zainicjowanego przez Siudmaka projektu na rzecz pokoju oraz harmonijnego współistnienia jednostek i narodów

Tryptyk sieradzki – prezentowany na otwarciu wystawy I było znowu województwo (2010 r.)

– Film prezentowany na wystawie Mistrzowie sieradzkiego garncarstwa (2011 r.) poświęcony pracy i twórczości Hieronima Muszyńskiego

– Podczas Nocy w Muzeum w 2011 r. odbyły się projekcje filmów: Tryptyk Sieradzki; Powiatów portret własny – powiat Sieradz; Muzeum utracone

– Na wystawie Krzyżacy (08.03 – 05.05.2012 r.) był prezentowany film z otwarcia tejże wystawy 15 lipca 2010 r. na zamku w Malborku.

Ważną formą upowszechniania mającą charakter popularno-naukowy są organizowane przez Muzeum w Sieradzu konferencje i sesje. W czasie ostatnich 10 lat możemy wymienić:

W 2007 r. sesja na temat prekursorów i twórców muzeów regionalnych naszego województwa pt. „Muzea regionu. Z marzeń i pragnień powstałe…”, z okazji 70-lecia Muzeum Okręgowego w Sieradzu. Podczas sesji z referatami wystąpili: Marzena Kozanecka-Zwierz (Muzeum w Łowiczu) – Członkowie Straży Ogniowych w pierwszym szeregu gromadzących zbiory muzealne, Urszula Jaros (Muzeum w Pabianicach) – Lekarze – członkowie Polskiej Macierzy Szkolnej twórcami pierwszych kolekcji muzealnych, Marcin Gąsior (Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim) – Działacze Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego inicjatorami pierwszych muzeów, Bogusław Abramek (Muzeum Ziemi Wieluńskiej) – Ziemianie inicjatorami tworzenia instytucji muzealnych dokumentujących dzieje regionu, Wiesława Bogurad (Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim) – Nauczyciele organizatorami pierwszych badań nad dziejami własnego regionu, Marek Urbański (Muzeum Okręgowe w Sieradzu) – Prekursorzy i twórcy Muzeum w Sieradzu.

6 stycznia 2009 r. w Muzeum Okręgowym w Sieradzu zorganizowano sesję popularno-naukową „Z powiatem przez wieki”, pod patronatem Starosty Sieradzkiego. Wygłoszone zostały następujące referaty: Powiat Sieradzki na przestrzeni dziejów – mgr Andrzej Ruszkowski, Starostowie sieradzcy, ich rola i znaczenie – mgr Józef Szubzda, Jak tworzono obecny Powiat Sieradzki – dr Jan Jagusiak, Społeczno – gospodarczy rozwój Powiatu Sieradzkiego – perspektywy i zagrożenia – mgr Zygmunt Kamiński, Rola kultury i turystyki w promocji Powiatu Sieradzkiego – mgr Jerzy Kowalski. W sesji uczestniczyli twórcy powiatu sieradzkiego, obecne władze oraz licznie zgromadzeni Sieradzanie.

18 czerwca 2010 r. Muzeum Okręgowe w Sieradzu zorganizowało, w Starostwie Powiatowym w Sieradzu, sesję popularno-naukową na temat udziału Sieradzan w kampanii grunwaldzkiej 1409–1411 roku. W trakcie sesji wygłoszono następujące referaty: Kampania grunwaldzka 1410 roku – prof. dr hab. Jan Szymczak (UŁ); Pospolite ruszenie sieradzkie w Wielkiej Wojnie z Zakonem Krzyżackim w latach 1409–1411 – mgr Krzysztof Latocha (UŁ); Kontrowersje wokół chorągwi ziemskiej sieradzkiej – dr Marek Adamczewski (UŁ); Wizyty Władysława Jagiełły w Sieradzu – dr Anna Kowalska-Pietrzak (UŁ); Pogrunwaldzkie pamiątki w Sieradzu – mgr Anna Piestrzeniewicz (Muzeum w Sieradzu). Sesja zainaugurowała obchody 600-lecia zwycięskiej bitwy pod Grunwaldem na terenie powiatu sieradzkiego.

            Z okazji wystawy Światowego Projektu Pokoju Wojciecha Siudmaka „Wieczna Miłość” 20 stycznia 2010 r. zorganizowana została w Muzeum sesja naukowa na temat martyrologii sieradzan – Polaków i Żydów w czasie II wojny światowej. Zainaugurowała ona obchody XIII Dnia Judaizmu w Diecezji Włocławskiej. W tym samym roku z okazji wystawy 90 lat Województwa Łódzkiego odbyło się seminarium na temat kierunków rozwoju województwa łódzkiego w najbliższym dziesięcioleciu i ewentualnych zagrożeń tego rozwoju w sali obrad Starostwa Powiatowego.

23 września 2010 r. odbyła się I Sieradzka Konferencja Kosmiczna, w całości poświęcona życiu i osiągnięciom naukowym Arego Szternfelda, polskiego pioniera astronautyki. Podtytuł konferencji brzmiał „Dziedzictwo Arego Szternfelda” i nawiązywał do 105. rocznicy urodzin i 30. rocznicy śmierci naukowca. Podczas konferencji wystąpili: prof. Piotr Wolański (Politechnika Warszawska, przewodniczący KBKiS) – Polskie akcenty w historii kosmonautyki; prof. Wiaczesław Iwaszkin (Instytut Matematyki Stosowanej im. M. W. Kiełdysza Rosyjskiej Akademii Nauk) – Naukowa spuścizna Arego Sternfelda i jej związek ze współczesną kosmonautyką, prof. Andrzej Drożyner (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) – Orbity satelitarne, prof. dr hab. Zbigniew Kłos (Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk) – Ary Sternfeld – zapomniany pionier kosmosu z perspektywy Zachodu; doc. Barbara Popielowska (CBK PAN) z referatem prof. Mike’a Gruntmana (Uniwersytet Południowej Kaliforni w Los Angeles, USA) – Ary Sternfeld – a forgotten space pionier; Jerzy Kowalski (dyrektor Muzeum Okręgowego w Sieradzu) – Sieradzkie lata Ary Sternfelda; Mirosław Wojalski – Łódzkie okresy życia Arego Szternfelda, Bogusław Wontor (Poseł RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Przestrzeni Kosmicznej) – Perspektywy rozwoju kosmonautyki w Polsce. W sali konferencyjnej przygotowano dla gości eksponaty związane ze Szternfeldem – wydania jego książek z różnych lat i krajów, oryginały listów do mieszkańców Sieradza, fotografie. Konferencja ta została zorganizowana wspólnie z Komitetem Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN oraz Centrum Badań Kosmicznych PAN pod patronatem Parlamentarnego Zespołu ds. Przestrzeni Kosmicznej.

Muzeum było również współorganizatorem wraz z Klubem Historycznym im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” dwóch sesji popularnonaukowych. Pierwsza to: „Zbrodnie popełnione przez żołnierzy niemieckich we wrześniu 1939 roku na obszarze powiatów sieradzkiego i wieluńskiego – wybrane problemy”, która odbyła się 7 września 2009 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, w Złoczewie. Podczas sesji wystąpili: wprowadzenie – Jerzy Kowalski, dyrektor Muzeum Okręgowego w Sieradzu; Jan Książek, dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej – 1 września w Wieluniu i Działoszynie; Antoni Galiński, IPN Oddział w Łodzi Złoczew w dniach 3-4 września; Józef Szubzda, wiceprzewodniczący Klubu Historycznego im. gen. S. Roweckiego „Grota” w Sieradzu 4–5 września w Sieradzu i w okolicznych miejscowościach. Drugą sesję zorganizowano 18 stycznia 2010 r. w Kuźnicy Błońskiej w ramach obchodów 65. rocznicy zamordowania w nocy z 17 na 18 stycznia 1945 r. około 1500 więźniów więzienia na Radogoszczu, w tym 10 żołnierzy AK z placówki w Kuźnicy Błońskiej. Zostały na niej wygłoszone następujące referaty: Jerzy Kowalski – Gmina Klonowa w okresie wojny i okupacji, Józef Szubzda – Obwód Sieradzki Armii Krajowej, Antoni Galiński – Aresztowanie w grudniu 1944 r. żołnierzy Armii Krajowej z placówki w Kuźnicy Błońskiej i ich losy.

11 października 2011 r. odbyła się w Sieradzkim Centrum Kultury II Sieradzka Konferencja Kosmiczna pod hasłem „Śladami Arego Szternfelda – francuskie związki”, zorganizowana przez Muzeum Okręgowe w Sieradzu. Jej współorganizatorami byli: Centrum Badań Kosmicznych PAN, ASTRI Polska, Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN, Narodowe Centrum Kultury, Urząd Miasta Sieradza, Sieradzkie Centrum Kultury, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Delegatura w Sieradzu oraz Starostwo Powiatowe w Sieradzu. Na konferencji wystąpili: Elwira Szternfeld-Berman – O związkach Arego Szternfelda z Francją i o tym jakim był ojcem, dr Włodzimierz Lewandowski (Międzynarodowe Biuro Miar i Wag – BIMP, Sevres, Francja) – Europejskie systemy satelitarne – rola Francji, wyzwania dla Polski, dr hab. Stanisław Schillak (CBK PAN, Obserwatorium Astrogeodynamiczne w Borówcu) – Laserowe i radiowe pomiary Ziemi za pomocą satelitów, dr Ryszard Gabryszewski (CBK PAN, Warszawa) – Nowe wyzwania w badaniach Księżyca, prof. dr hab. inż. Piotr Wolański (KBKiS PAN i Politechnika Warszawska) i Jerzy Kowalski (Muzeum Okręgowe w Sieradzu) – podsumowanie i zakończenie konferencji.

20 stycznia 2011 r. odbyła się współorganizowana przez Muzeum w Sieradzu sesja z okazji XIV Dni Judaizmu w Teatrze Miejskim. Wystąpił na niej dyrektor Muzeum Jerzy Kowalski z referatem Dlaczego 20-go stycznia?

Kolejnym elementem szerokiej działalności Muzeum w Sieradzu są konkursy. Działalność ta kierowana jest głównie do dzieci i młodzieży szkolnej, a także do twórców i artystów ludowych. W trakcie ostatnich 20. lat jako przykład konkursów mających na celu poszerzenie wiedzy o regionie, zainteresowań kulturą, sztuką i literaturą można wymienić:

– 1992 Dzieje sieradzkiego – konkurs dla młodzieży na obrazek z dziejów sieradzkiego, opracowanie literackie dotyczące dziejów Sieradza, zdjęcie z Sieradza, pamiątki z Sieradza

– 1993 Zabawka choinkowa – konkurs zwracający się do tradycji i zwyczajów regionalnych

            – 1992–93 Chata wiejska dawniej i dziś – konkurs był zorganizowany pod kątem wyszukiwania zabytków ruchomych do Sieradzkiego Parku Etnograficznego i poszukiwania nowych twórców ludowych

– 1994 Strachy polne – dla młodzieży szkolnej

– 1996 Zabytki woj. sieradzkiego w fotografii

– 1997 Tradycyjna szopka bożonarodzeniowa

– 2003 Boże Narodzenie w Sieradzkiem, Muzealne spotkania z fotografią.

Systematycznie również Dział Oświatowy prowadzi wstępne eliminacje na kolejne edycje Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum”, organizowanego przez Muzeum Okręgowe w Toruniu. Cele wyznaczone przez organizatorów to: pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży o zbiorach muzealnych, wartościach naukowych, historycznych i artystycznych oraz kształtowanie gustów artystycznych i rozwijanie upodobań plastycznych. W Muzeum w Sieradzu jury, składające się z pracowników Muzeum oraz plastyków z innych placówek, jak również przedstawicieli mediów regionalnych, wyłania najlepsze z nadesłanych do nas prac, nagradza i wysyła do Muzeum w Toruniu. Ponadto wszystkie dzieci biorące udział we wstępnych eliminacjach otrzymują dyplomy, a ich prace są prezentowane na wystawie muzealnej.

Do konkursów realizowanych stale od wielu lat należy również wspomniany wcześniej konkurs na Sztukę Ludową i Rękodzieło Regionu Sieradzkiego, którego efektem są wystawy pokazujące prace twórców z całego regionu, mające na celu ukazanie mieszkańcom sieradzkiego nowych i tradycyjnych form sztuki ludowej.

Muzeum Okręgowe w Sieradzu prowadzi działalność z zakresu edukacji muzycznej w postaci koncertów. Działalność ta w budynku w Sieradzu była prowadzona od 1964 roku do 1996. Po 1996 r. w sali, w której odbywały się koncerty, zostały zaaranżowane wystawy stałe, w związku z tym systematyczna działalność koncertowa była kontynuowana jedynie w oddziale MOS – Muzeum Walewskich w Tubądzinie. Jednak w Sieradzu organizowane są mniejsze koncerty okolicznościowe, jak np.: Koncert fortepianowy muzyki poważnej (2007 r.), Koncert Lecha Dyblika pod tytułem Piosenki odeskiej ulicy (2010 r.), czy Koncert muzyki poważnej na Noc w Muzeum w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Sieradzu (2011 r.).

 Od 2006 roku Muzeum Okręgowe w Sieradzu włączyło się w międzynarodową akcję pod nazwą „Noc Muzeów”. Na to specjalne wydarzenie pracownicy naszej placówki przygotowują zawsze szereg atrakcji dla zwiedzających. Są to otwarcia nowych wystaw czasowych, koncerty, spotkania z regionalistami i kolekcjonerami, prezentacje filmów, warsztaty dla dzieci oraz pokazy multimedialne. Dużą popularnością cieszy się również organizowana wtedy Ścieżka edukacyjna po Muzeum. Jest to rodzaj konkursu mającego na celu aktywne zwiedzanie, podczas którego uczestnicy mają odpowiedzieć na szereg pytań dotyczących zbiorów prezentowanych na naszych wystawach. W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców Sieradza powyższą formą zwiedzania Muzeum, organizujemy także Wieczory w Muzeum, jako jeden z punktów programu Dni Sieradza. 

Karolina Antczak, Tomasz Gibki

DZIEDZICTWO AREGO SZTERNFELDA

 
W Sieradzu urodził się 14.05.1905 r. twórca podstaw kosmonautyki, światowej sławy uczony, Ary Szternfeld. Muzeum Okręgowe w Sieradzu pragnąc spopularyzować postać tego uczonego i problematykę kosmiczną, opracowało program pod hasłem “Dziedzictwo Arego Szternfelda”, jednym z elementów stała się organizacja “Sieradzkich Konferencji Kosmicznych”.
 
Do ich organizacji Muzeum pozyskało jako współorganizatorów: Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Starostwo Powiatowe w Sieradzu i Urząd Miasta w Sieradzu.
 
Pierwsza Sieradzka Konferencja Kosmiczna miała miejsce w 2010 r. Mury Sieradzkiego Muzeum Okręgowego kilkukrotnie gościły jeszcze organizatorów tego wydarzenia. VIII Sieradzka Konferencja Kosmiczna odbyła się w dniach 4-5 października 2017 r. i była poświęcona tematyce badawczej planety Mars. Od 2018 r. gospodarzem Konferencji Kosmicznej został Urząd Miasta Sieradza.