17 lipca 2018 r. w Muzeum Okręgowym można było wysłuchać wykładu dr. Tomasza Stolarczyka na temat . „Stare druki z sieradzkiego klasztoru dominikańskiego w Muzeum Okręgowym w Sieradzu”. Prelegent dzięki badaniom proweniencyjnym przeprowadzonym w Bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku oraz w Muzeum Okręgowym w Sieradzu zidentyfikował zbiory podominikańskie z dawnej biblioteki klasztornej braci kaznodziejów w Sieradzu. Większość starodruków to pozostałość po darze Feliksa z Sieradza, dominikanina, który swój księgozbiór przekazał sieradzkiemu konwentowi w latach 1564, 1592 i 1602. Na ustalenie własności starodruków pozwalały zapiski proweniencyjne z charakterystycznym zapisem własnościowym „R.P.F. Foelix S. Th. Mgr Contui Syradiens” lub „R.P.F. Foelix S. Th. Mgr Contui Syradiens dt”. Do naszych czasów zachowały się 52 woluminy, w tym 12 inkunabułów i 40 druków z XVI w.  Wśród zachowanego daru Feliksa herbu Gozdawa znaleźć można przede wszystkim zbiory i antologie kazań oraz komentarze do Biblii.